Hou

Vil du være domsmand eller nævning?

Arkivfoto

Hvert fjerde år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som kan påtage sig opgaver som lægdommere. Næste ansøgningsfrist er den 22. februar 2023.

Nævninger og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Udgangspunktet er, at man udtages til at være lægdommer for en periode på minimum 4 år. Nævninger og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne.

Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten.

Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning.

Ansøge om optagelse på grundlisten

Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, har du nu muligheden for at ansøge om optagelse på grundlisten for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Hvem kan udtages som nævning eller domsmand?

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning

fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig

baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

I princippet kan alle voksne borgere udtages som nævning eller domsmand, dog gælder, at man

  • skal være ustraffet
  • skal have valgret til Folketinget
  • skal være fyldt 18 år ved start af perioden, hvor grundlisten er gældende
  • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten
  • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • ikke må være ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv.
  • ikke må være sognefogeder eller gejstlige i anerkendte trossamfund, herunder i folkekirken.

Udtagelsen sker for fire år ad gangen

Ansøg om at komme på grundlisten

Odder kommunes grundlisteudvalg skal i 1. kvartal udarbejde kommunens grundliste og opfordrer personer, der er interesserede i at komme på grundlisten, til at udfylde et ansøgningsskema:

Ansøgning om udtagelse som nævning og domsmand

Ansøgningsfrist 22 februar

Alle opfordres til at søge, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten. Der er ansøgningsfrist 22. februar 2023

Det er i sidste ende Vestre Landsrets præsident, der udtager de borgere fra grundlisten, der skal virke som lægdommere.

Mere info

Du kan læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som nævning eller domsmand på

Danmarks Domstolens hjemmeside

Kommentarer